جدول پیشرفت برخی از پروژه های در دست تولید

شرکت سایپا دیزل- 95/12/08

آقای جاوید-95/12/07

شرکت چاپ نارنجی- 95/12/06

شرکت رنگین صبا- 95/12/05

شرکت آزاد صنعت- 95/12/05

شرکت غذایی بهروز-95/12/04

شرکت نگین سازه-95/12/04