جدول پیشرفت برخی از پروژه های در دست تولید

شرکت بازگانی طوبی- 95/10/26

آقای گرجی-95/10/26

شرکت نور افشان- 95/10/25

شرکت پتروشیمی کردستان- 95/10/25

شرکت آزاد صنعت- 95/10/24

شرکت مترو حقانی-95/10/23

شرکت آهاب-95/10/22