جدول پیشرفت برخی از پروژه های در دست تولید

شرکت نوژن - 95/11/27

آقای هوشمند-95/11/27

شرکت برد الکتریک- 95/11/26

شرکت رنگین صبا- 95/11/25

شرکت آزاد صنعت- 95/11/25

شرکت فرش مشهد-95/11/24

شرکت صبا چوب-95/11/24