جدول پیشرفت برخی از پروژه های در دست تولید

شرکت سایپا دیزل- 96/01/30

آقای علیزاده-96/01/29

شرکت چاپ نارنجی- 96/01/29

شرکت رنگین صبا- 96/01/28

شرکت آزاد صنعت- 96/01/27

شرکت غذایی بهروز-96/01/26

شرکت نگین سازه-96/01/26